Text legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de infla.cat o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a infla.cat.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: 

Només està autoritzat l’ús personal i/o comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. 

infla.cat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme. 

infla.cat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals a joanramon.hol.es, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).