Informació general

Durada

Els cicles formatius (CF) de formació professional poden ser de Grau mitjà (CFGM), als quals s’accedeix amb el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent i de Grau superior (CFGS), als quals s’accedeix amb el títol de batxillerat o equivalent. (veure l’apartat d’accés a la Formació Professional).

Tots els cicles formatius que s’imparteixen a l’institut tenen una durada de 2000 hores , i dos cursos acadèmics.

Aquestes hores es distribueixen entre l’institut i un centre de treball. Les hores que s’han de fer a l’institut oscil·len entre 1590 i 1650 (segons el CF), mentre que al centre de treball s’han de fer entre 350 i 410 hores.

Horari

- CF de grau mitjà: De les 8 del matí a les 14:30 h de la tarda. Segons el CF i el curs algun dia les classes s’acaben a les 12:30 o a les 13:30h.

- CF de grau superior: De les 15:30 de la tarda a les 21:45 h. També segons el CF i el curs, algun dia les classes acaben abans. Els dimecres les classes s’inicien a les 17:30 h de la tarda.

Mòduls, crèdits i unitats formatives

Els CF estan dividits en mòduls. Els mòduls és distribueixen en unitats formatives. Per poder superar els diferents Cicles heu d’aprovar tots els mòduls, inclòs el de Formació en Centre de Treball que s’imparteix fora de l’institut.

Promoció i repetició d'unitats formatives suspeses

No es podrà passar a segon curs si el nombre total d’hores de les unitats formatives suspeses és igual o superior al 40% de les hores setmanals de classe de primer curs.

Les unitats formatives pendents de primer curs s’han de cursar obligatòriament, tot i estar matriculat a segon curs.

En els CF només caldrà repetir les unitats formatives pendents.

Convocatòries

L’alumnat té dret a un màxim de 4 convocatòries comptant les ordinàries i les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. Si no us presenteu a una convocatòria extraordinària no se us comptarà a efectes del còmput màxim.

Podreu cursar una unitat formativa 3 vegades com a màxim en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu.

Podreu sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director/a del Centre.

Mòdul de Formació en Centre de Treball

El mòdul d’FCT és l’únic que no es fa dins l’Institut, sinó que es desenvolupa en un lloc de treball d’una empresa o institució

Cada Cicle Formatiu té assignades unes hores mínimes a complir a fi de donar per cursat el mòdul d’FCT; com a màxim, se’n podran fer fins a un 20 % més d’aquestes hores.

Es pot concedir, prèvia sol·licitud per part de l’alumne/a i prèvia justificació, exempció total o parcial de l’FCT. Quan es concedeix l’exempció total, l’alumne/a queda exempt de fer la totalitat de les pràctiques, i per tant no ha de realitzar el mòdul. En el cas d’una exempció parcial, només haureu de fer una part (el 50 o el 75 %) de les hores previstes per aquest mòdul.

Si teniu experiència laboral demostrable, podeu consultar al tutor/a d’FCT les possibilitats que teniu d’obtenir exempció total o parcial.

El mòdul, d’FCT es realitzarà prioritàriament en el segon curs. En el cas de fer-se en el primer curs, començarà un cop finalitzada la segona avaluació.

L’horari de realització de l’FCT pot ser de les 8h fins a les 22h. La distribució horària serà:

Ordinària: Màxim 4 hores diàries, mentre duri el curs i sense que coincideixi amb l’horari lectiu del Cicle.

Intensiva: Fins a 7 hores diàries, en períodes de vacances. En qualsevol cas el mes d’agost és de vacances i per tant no es poden fer pràctiques.

Tindreu un tutor/a que serà el responsable del seguiment del mòdul de l’FCT. És el tutor/a qui es posarà en contacte amb vosaltres per proposar-vos l’inici de l’FCT en el moment que pertoqui tenint en compte: la normativa, l’opinió de l’equip docent respecte el vostre rendiment en els altres mòduls o crèdits i també en funció de les empreses que s’hagin ofert a col·laborar amb l’Institut.

L’avaluació de l’FCT: A fi de donar per superat el mòdul, el resultat de l’avaluació ha de ser APTE (“Suficient”, “Bé” o “Molt bé”). En cas d’obtenir un NO APTE d’aquest mòdul, s’haurà de repetir.

Per valorar com a APTE s’han de complir les hores previstes, assolir els objectius d’actituds i d’activitats formatives relacionades amb el CF que es cursi.

Després del CF, què?

En acabar un CFGM, teniu tres opcions:

  • Estudiar-ne un altre.
  • Incorporar-vos al món laboral, amb el vostre títol de tècnic de grau mitjà.
  • Estudiar el Curs d'accés a un CFGS.

En acabar un CFGS, teniu tres opcions:

  • Estudiar-ne un altre.
  • Incorporar-vos al món laboral, amb el títol de tècnic de grau superior.
  • Estudiar una carrera universitària adequada al CFGS cursat.