Autoritat Catalana de Protecció de Dades

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és un organisme independent que vetlla per garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Des d'aquest organisme s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer en cas que no siguin respectats. També s'informa i s'assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i es controla que les entitats la compleixin.

Enllaç