Accés

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal haver superat la prova d’accés o tenir un dels títols següents:

 • Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o un títol equivalent.
 • Títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Un títol oficial superior a qualsevol dels anteriors.

Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundària:

 • Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1 d'abans) de qualsevol especialitat.
 • Títol de batxillerat superior, tècnic o laboral del pla d’estudis del 1953 o del 1957.
 • Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matèries pendents entre els dos cursos).
 • Títol d’oficial industrial (obtingut abans del 1975).

No permeten l’accés als cicles formatius de grau mitjà:

 • el graduat escolar de l’antiga EGB (pla d’estudis del 1970) ni
 • el títol de batxillerat elemental (pla d’estudis del 1953 o del 1957).

Documentació que acredita el requisit acadèmic d’accés

 • Les persones que han superat la prova d’accés han de presentar el certificat de superació de la prova, firmat i segellat pel centre on es va fer la prova.
 • Les persones que tenen un dels títols esmentats han de presentar una fotocòpia (de les dues cares) compulsada del títol.
 • Els cursos de BUP es poden acreditar amb el certificat de qualificacions o amb una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat (cal fotocopiar la pàgina de dades personals i les pagines de les qualificacions de tots els cursos).

Accés als cicles formatius de grau superior

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir un dels requisits següents:

 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un dels títols següents:
 1. Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o un títol equivalent.
 2. Títol de tècnic o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior.
 3. Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2 d'abans) de qualsevol especialitat o un títol equivalent.
 4. Un títol oficial superior a qualsevol dels anteriors.

Són equivalents al títol de batxillerat:

 • Curs d’orientació universitària (COU) del pla d’estudis del 1970.
 • Curs preuniversitari (PREU) del pla d’estudis del 1953 o del 1957.
 • Títol de mestratge industrial.
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Títol de mestratge industrial (anterior al 1975).
 • Títol de peritatge mercantil (anterior al 1975).
 • No permet l'accés als cicles formatius de grau superior:
  • La prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys.

Documentació que acredita el requisit acadèmic d’accés

 • Les persones que han superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior han de presentar el certificat de superació de la prova, firmat i segellat pel centre on es va fer la prova. El cicle a què es vol accedir ha d’estar inclòs entre els cicles als quals dóna accés la prova superada; si no és així, cal examinar-se de determinades matèries específiques del cicle a què es vol accedir.
 • Les persones exemptes de la part específica de la prova només poden accedir al cicle formatiu pel qual han obtingut l'exempció; si volen accedir a un cicle formatiu diferent, han de sol·licitar al Departament d'Ensenyament l’exempció de les matèries específiques (sempre que puguin demostrar que tenen experiència professional). Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys han de presentar el certificat de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acrediten la superació de determinades matèries). Les persones que tenen un dels títols esmentats han de presentar una fotocòpia (de les dues cares) compulsada del títol. El curs d’orientació universitària (COU) s’acredita amb un certificat acadèmic oficial de superació del COU, expedit pel centre on es varen cursar els estudis, o amb una fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAU). El curs preuniversitari (PREU) s’acredita amb un certificat acadèmic oficial de superació del PREU, expedit pel centre on es varen cursar els estudis.

Proves d’accés als Cicles Formatius

 • Les persones que no disposin de les titulacions necessàries per accedir als actuals cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, tenen l’opció de presentar-se a les proves que, en el cas de ser superades, donen accés directe a aquests cicles.
  Les condicions per presentar-s’hi són les següents:
 • Cicles formatius de grau mitjà (CFGM):
  · Complir 17 anys durant l’any en què es fa la prova.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS):
  · Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en què es fa la prova.
  · Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any en què es fa la prova i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 • Estigueu atents a les dates per inscriure-us en aquestes proves i per demanar les exempcions corresponents!