UF 5: fonaments d’HTML i fulls d’estils

Durada: 58 hores

Continguts:

1. Origen i evolució de l’HTML:

1.2 Definicions i estàndards SGM.

1.3 Versions HTML.

2. Estructura d’un document HTML:

2.1 Identificació SGML.

2.2 Capçalera.

2.3 Cos del document.

3. Text:

3.1 Blocs de text.

3.2 Formats i elements.

4. Hipervincles:

4.1 Relatius i absoluts.

4.2 Marques dins d’un document HTML.

5. Imatges:

5.1 Incorporació d’imatges.

5.2 Ús de mapes sensibles.

6. Taules:

6.1 Files, columnes i cel·les.

6.2 Combinació de cel·les.

6.3 Imbricació de taules.

7. Llistes:

7.1 Llistes numerades.

7.2 Llistes no numerades.

7.3 Llistes de definició.

8. Formularis:

8.1 Propietats dels formularis.

8.2 Elements dels formularis.

8.3 Ús de formularis.

9. Marcs:

9.2 Definició de marcs.

9.3 Ús de marcs.

10. Editors i gestors d’HTML:

10.1 Editors simples.

10.2 Editors avançats.

10.3 Gestors de llenguatges HTML.

11. Origen i evolució dels CSS.