UF 3: implantació i manteniment de CPD

Durada: 22 hores.

Continguts:

1. Implantació de maquinari en centres de processament de dades (CPD):

1.1 Arquitectures d’ordinadors personals, sistemes departamentals i grans ordinadors.

1.2 Estructura d’un CPD.

1.3 Components específics en solucions empresarials: bastidors o racks, dispositius de connexió en calent, discos, fonts d’alimentació, control remot.

1.4 Organització. Seguretat física.

1.5 Arquitectures d’alta disponibilitat.

1.6 Documentació de procediments i incidències. Normes de manipulació.

1.7 Inventari i documentació del maquinari i el programari de sistemes.

1.8 Documentació tècnica.

2. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental:

2.1 Identificació de riscos.

2.2 Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.

2.3 Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment.

2.4 Equips de protecció individual.

2.5 Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2.6 Compliment de la normativa de protecció ambiental