UF 1: introducció a les xarxes

Durada: 44 hores

Continguts:

1. Caracterització de xarxes:

1.1 Terminologia: xarxes LAN, MAN i WAN, topologies, arquitectures, protocols.

1.2 Sistemes de numeració decimal, hexadecimal i binari. Conversió entre sistemes.

1.3 Arquitectura de xarxes.

1.4 Capsulament de la informació.

1.5 El model OSI.

1.6 El model TCP/IP.

1.7 Les tecnologies Ethernet.

1.8 El model OSI i Ethernet.

1.9 Tipus de cablatge Ethernet.

2. Integració d’elements en una xarxa:

2.1 Els mitjans físics.

2.2 Ample de banda i taxa de transferència.

2.3 Els cables metàl·lics (coaxial, STP i UTP).

2.4 Factors físics que afecten la transmissió.

2.5 La connexió sense fils. Els espectres d’ona de microones i ràdio.

2.6 Topologies. Associació i autenticació a la WLAN.

2.7 Adreçament.

2.8 Dominis de col·lisió i de difusió.

2.9 Adreces IPv4 i màscares de xarxa.

2.10 Adreçament dinàmic (DHCP).

2.11 Adaptadors.

2.12 Adaptadors amb fils: instal·lació i configuració.

2.13 Adaptadors sense fils: instal·lació i configuració.