UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Continguts:

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l’activitat del sector
de la informàtica i comunicacions (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L’actuació dels emprenedors com a empleats d’una empresa relacionada amb l’administració de sistemes
informàtics en xarxa.

1.4 L’actuació dels emprenedors com a empresaris d’una empresa relacionada amb l’administració de sistemes
informàtics en xarxa.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l’esperit emprenedor.

1.6 L’empresari. Actituds i requisits per exercir l’activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d’empresa.

1.8 El pla d’empresa i la idea de negoci en l’àmbit de l’administració de sistemes informàtics en xarxa

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d’informació, orientació i assessorament. Els vivers d’empreses.

2. L’empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l’empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials,
comercials i/o de màrqueting i administratives d’una empresa.

2.2 L’empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i
tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d’una microempresa del sector de la informàtica i de les comunicacions.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveissubstitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d’una microempresa del sector de la informàtica i de les comunicacions.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l’empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d’una microempresa d’administració de sistemes informàtics en xarxa amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l’empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per l’empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l’empresa.

2.12 Detecció d’oportunitats i amenaces del sector de la informàtica i de les comunicacions. Instruments de
detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d’una microempresa relacionada amb l’administració de
sistemes informàtics en xarxa.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d’idees. Tècniques per generar idees de
negoci.

2.15 Recerca d’ajuts i subvencions per a la creació d’una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l’Administració pública a l’emprenedor.

3. Creació i posada en funcionament de l’empresa:

3.1 Tipus d’empresa més comuns del sector de la informàtica i de les comunicacions.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d’una empresa d’administració de sistemes informàtics en xarxa: estructura interna.
Organització de la comunicació interna i externa a l’empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d’empreses del sector de la informàtica i de les comunicacions.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

3.7 Recerca i tractament d’informació en els processos de creació d’una microempresa d’administració de
sistemes informàtics en xarxa.

3.8 Imatge corporativa de l’empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius
i gestió d’ajuts i subvencions d’una microempresa relacionada amb l’administració de sistemes informàtics en
xarxa.

3.10 Organització i responsabilitat en l’establiment del pla d’empresa.

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d’una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d’una empresa relacionada amb el sector de la informàtica i de
les comunicacions.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l’empresa.