UF 1: arquitectura de sistemes

Durada: 22 hores

Continguts:

1. Configuració d’equips i perifèrics: arquitectura d’ordinadors:

1.1 Esquema funcional i estructura d’un ordinador. Components funcionals del sistema informàtic. La unitat

central de procés, la memòria, el subsistema d’E/S, tipus d’arquitectures de bus, interfícies.

1.2 Funció dels dispositius físics i lògics.

1.3 Components físics del sistemes informàtics xassís, alimentació i refrigeració, plaques base, processadors i

memòries, dispositius d’emmagatzematge, controladors, perifèrics.

1.4 Seqüència d’arrencada d’un equip. Possibilitats.

1.5 Instal·lació i configuració de dispositius.

1.6 Configuració, verificació i avaluació d’equips.

1.7 Programari de revisió i diagnòstic. Identificació d’avaries.

1.8 Els perifèrics. Classificació.

1.9 Protocols de comunicació amb i sense fils. Mecanismes i tècniques d’interconnexió. Comunicació entre

sistemes. Connexió a xarxes