Mòdul professional 7: planificació i administració de xarxes

El segle XX ha estat caracteritzat per la invenció de noves tecnologies que han modificat substancialment el món i han modificat la manera de ser de la societat. La primera d’aquestes va ser el motor de combustió, que va permetre millorar les formes de transport i la mobilitat de persones i mercaderies. La computació i els ordinadors van portar una nova manera de processar i emmagatzemar informació, i la seva popularització va representar un canvi dràstic en la manera de treballar en molts àmbits laborals. Finalment, la millora de les comunicacions i la seva aplicació a la comunicació entre ordinadors (telemàtica) han representat un canvi radical en la forma d’obtenció, processament i distribució de la informació.

Avui en dia es fa impossible pensar en qualsevol organització o empresa amb un sistema informàtic que no estigui connectat a Internet (per petita que sigui). Les xarxes de comunicacions permeten donar visibilitat a les empreses, comunicar els diferents treballadors entre ells, compartir recursos (i, per tant, estalviar diners).

En aquest mòdul veureu diferents aspectes de les xarxes d’àrea local i les seves connexions a xarxes extenses. Estudiareu els conceptes teòrics necessaris per entendre les decisions que s’han pres històricament en el desenvolupament de les xarxes i el funcionament intern dels protocols de comunicacions. Al mateix temps, el mòdul està plantejat perquè es puguin fer pràctiques de configuració de hosts i de dispositius de xarxa.

En la unitat “Introducció i arquitectures de xarxa” veureu la teoria bàsica que s’aplicarà durant tot el mòdul, els diferents tipus de xarxes i els conceptes bàsics d’arquitectures de xarxes comparant les dues més conegudes (OSI i TCP/IP).

En la unitat “Integració d’elements en una xarxa” veureu els diferents mitjans físics de comunicació que es fan servir en les xarxes, l’adreçament IP i els diferents adaptadors que es fan servir per connectar els ordinadors en la xarxa (amb fil i sense).

En la unitat “Configuració i administració de commutadors” veureu els motius que van impulsar a fer servir commutadors, la seva forma de funcionament i la manera de configurar-los i administrar-los.

En la unitat “Configuració i administració d’encaminadors” veureu com funcionen els encaminadors per connectar xarxes i encaminar els paquets entre les diferents xarxes. També veureu con es es configuren i s’administren, i la creació de llistes de control d’accés.

En la unitat “Configuració i administració de protocols dinàmics” veureu com es poden fer subxarxes en una xarxa d’àrea local (de mida fixa o variable), i es veuran els protocols d’encaminament principals que hi ha i com es configuren en els encaminadors actuals.

En la unitat “Xarxes locals virtuals i accés a Internet” veureu la configuració de xarxes locals virtuals per als commutadors, la traducció d’adreces privades en públiques i les xarxes de llarg abast.

Font: IOC