Mòdul professional 5: xarxes locals

Actualment, el món de les comunicacions, i en particular les xarxes de comunicacions, constitueixen un dels àmbits més actius. Sectors com la indústria, els serveis, l’economia, la medicina i la investigació científica, entre d’altres, no podrien avançar sense aquestes tecnologies de la informació i la comunicació.

La necessitat que els aparells que formen aquestes tecnologies i les seves comunicacions estiguin funcionant correctament i sense interrupcions ha generat el naixement de nous tècnics, els d’explotació de sistemes informàtics. Aquests tècnics tenen cura de les instal·lacions i de l’atenció a l’usuari, que sense necessitat de coneixements informàtics utilitza aquestes tecnologies.

En aquest mòdul estudiarem especialment les xarxes d’àrea local. Actualment ja no hi ha ordinadors sols, qualsevol usuari domèstic es connecta a la xarxa Internet. Les empreses tenen els ordinadors connectats mitjançant xarxes locals, per a les comunicacions internes, i enllaços a xarxes externes, i així estalvien recursos.

En la unitat, “Introducció a les xarxes locals”, us familiaritzareu amb el vocabulari i els nous conceptes i coneixereu els fonaments d’aquest món. En la unitat, “Configuració de commutadors i encaminadors en xarxes locals cablades i sense fil”, entrarem en un món més tècnic, i veureu de quins recursos es valen els diferents perifèrics per transmetre’s la informació d’un extrem a l’altre. En la unitat, “Detecció i resolució d’incidències en xarxes locals” passarem a la pràctica i instal·larem i configurarem una xarxa local amb fil i sense fil i els seus dispositius, tot aprenent com podem localitzar els possibles errors, i veurem que la xarxa funciona a ple rendiment i la certificarem.

Font: IOC