Mòdul professional 2: gestió de bases de dades

Avui en dia la interacció amb les bases de dades és una cosa tan freqüent que moltes vegades ni tan sols ens adonem d’aquest fet. No cal ser un professional informàtic per fer-ne un ús quotidià. Senzillament, qualsevol persona que treu diners d’un caixer automàtic, que paga les seves compres amb targetes de crèdit o de dèbit, que emplena un formulari per Internet per sol·licitar una visita amb el seu metge de capçalera, etc. està utilitzant bases de dades. Per tant, tot tècnic superior en informàtica ha de tenir prou coneixements de l’anàlisi i el disseny de bases de dades.

Aquest mòdul té com a finalitat inicial la d’aproximar-nos conceptualment al món de les dades i al de la seva representació informàtica per excel·lència, les bases de dades.

Al començament de la unitat “Introducció a les bases de dades”, s’examinen els tres àmbits que cal diferenciar per tal de treballar correctament amb les dades: el món real, el món conceptual i el món de les representacions. També s’hi estudia el programari específic que gestiona les bases de dades, els sistemes gestors de bases de dades. D’altra banda, es fa un cop d’ull als diversos models de bases de dades que hi ha hagut al llarg de la història així com els diversos models més utilitzats en l’actualitat.

L’altra gran finalitat d’aquest mòdul és aprendre a utilitzar un conjunt d’eines conceptuals per descriure les dades, les seves interrelacions, el seu significat, i les limitacions necessàries per tal de garantir-ne la coherència.

En la unitat “Model Entitat-Relació”, s’estudia el model de dades més àmpliament utilitzat, el model Entitat-Relació (ER). Probablement, el seu èxit ve del fet que la seva notació consisteix en una sèrie de diagrames molt senzills i entenedors. Així, doncs, s’hi estudien les estructures bàsiques del model ER (sobretot entitats, atributs i interrelacions), i les anomenades extensions del model ER, que comprenen algunes estructures més complexes (generalitzacions, especialitzacions i entitats associatives). A més s’examina en què consisteix el disseny de bases de dades, les fases en què es desglossa, i les decisions que cal prendre durant les diferents etapes del disseny conceptual. També s’hi donen pautes per identificar els diferents conceptes del model ER en l’àmbit de situacions concretes en què ens podem trobar en el món real. Aquesta identificació és clau per al disseny i posterior explotació d’una base de dades.

La unitat “Model relacional i normalització”, a banda d’introduir-nos els conceptes bàsics del model relacional, permet aprendre les tècniques de traducció del model ER al model relacional. Aquest pas és importantíssim i permet implementar en sistemes gestors de bases de dades relacionals els dissenys prèviament ideats. La part dedicada a la normalització ens ofereix procediments per a obtenir bases de dades íntegres i sense redundàncies havent partit de bases de dades inicialment no òptimes i/o anòmales.

Els SGBD ofereixen eines per a la gestió de les BD. El llenguatge SQL n’és una de les més importants. L’SQL facilita tant l’obtenció de la informació que hi ha emmagatzemada en una BD com la introducció, modificació, eliminació i estructuració d’aquesta. En la unitat didàctica “Llenguatge SQL.Consultes” ens introduirem en la possibilitat d’obtenir la informació mitjançant les consultes que anomenem simples. Però també aprofitarem la potència del llenguatge SQL per obtenir la informació ordenada, agrupada, filtrada, combinada, etc.

En la unitat didàctica “Llenguatge SQL per a la manipulació i definició de les dades. Control de transaccions i concurrència ”, aprendrem a definir, modificar i gestionar les dades de les BD mitjançant les sentències SQL de definició i manipulació de dades. També coneixerem el concepte de transacció i aprendrem a dissenyar-ne i a implementar aquest mecanisme tan important a l’hora de garantir la consistència de les dades.

Finalment coneixerem els conceptes i les tècniques més importants en l’assegurament de la informació, la salvaguarda i la recuperació de les dades.

Font: IOC