Mòdul professional 14: projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Els resultats d'aprenentatge del Mòdul són els següents:

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que puguin satisfer-les.

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, desenvolupant-ne explícitament les fases que el componen.

3. Planifica l’execució del projecte, determinant-ne el pla d’intervenció i la documentació associada.

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la selecció devariables i instruments emprats.

5. Executa una part del projecte, aplicant els processos i tècniques pròpies de l’administració de sistemes informàtics en xarxa.