Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Els resultats d'aprenentatege del Mòdul són els següents:

1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.