Mòdul professional 10: administració de sistemes gestors de bases de dades

Els coneixements sobre bases de dades són uns coneixements fonamentals per a qualsevol professional del món de la informàtica. Tant en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions com en de l’administració de sistemes, els coneixements de programació sobre bases de dades són imprescindibles per gestionar qualsevol sistema informàtic, i per configurar-lo per tal que aquest sistema tingui el funcionament que vol.

La unitat formativa “Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental” està composta per la unitat “Gestió d’usuaris”, que es fa ressò de la importància de la seguretat en un sistema d’informació i en la qual s’aprèn a gestionar els privilegis que tindran els usuaris i grups d’usuaris sobre els elements que conformen una base de dades; i per la unitat “Programació de bases de dades”, en què s’ensenya a programar usant l’extensió procedimental del llenguatge SQL PL/pgSQL.

En la unitat formativa “Instal·lació i ajustament d’un SGBD corporatiu” es mostren les característiques dels SGBD, la seva arquitectura, la connectivitat client/servidor, els avantatges de l’ús dels sistemes de bases de dades distribuïts i les diferents tècniques emprades en l’administració d’una base de dades.

Com a última consideració, cal tenir en compte que aquest mòdul té un component pràctic molt alt i, per aprendre els conceptes que apareixen en cada unitat i aplicar amb agilitat les tècniques esmentades, serà imprescindible implementar els exemples il·lustratius, fer totes les activitats proposades i els exercicis d’autoavaluació. Si no es fa així, serà molt difícil assolir els coneixements que es presenten i avançar en la comprensió de conceptes nous.

Font: IOC